Oberta la convocatòria del Bo Jove per al pagament del lloguer

Les persones que vulguin optar al Bo Jove per al pagament del lloguer podran presentar la seva sol·licitud del 8 al 17 de juny. El nou ajut, convocat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), s’haurà de demanar preferentment de manera telemàtica, però també serà possible fer-ho excepcionalment de forma presencial a l’Oficina Local d’Habitatge, al carrer Fontetes, 3. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 8h a 15h i dimarts i dijous de 16h a 17:30h.

El Bo Lloguer Jove és una de les mesures aprovades dins el Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025. Es tracta d’un ajut de 250 € mensuals fins a un màxim de dos anys per a persones joves de 18 a 35 anys que viuen de lloguer, en una habitació o en un pis amb cessió d’ús. Per poder-hi accedir, cal que el lloguer sigui d’un màxim de 900 €, o de 450 € si es tracta d’una habitació, i que els ingressos de la persona i la seva unitat de convivència no poden superar els establerts a les bases de la convocatòria.

La convocatòria per a la concessió de les subvencions serà en règim de concurrència no competitiva, és a dir, que les sol·licituds s’avaluaran per ordre d’entrada fins a exhaurir la partida disponible.

Com sol·licitar el Bo Lloguer Jove

Es recomana presentar la sol·licitud electrònicament a través de la pàgina web del Departament d’Habitatge de la Generalitat. Per fer-ho, cal tenir els documents que es demanen en format PDF i tenir operatiu l’idCAT Mòbil.

La documentació requerida és:

  • Contracte de lloguer vigent i referència cadastral
  • Rebuts pagats del lloguer del 2022 per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de la finca o Bizum. Al rebut ha de constar: qui paga, qui cobra, import del lloguer i la mensualitat a la qual correspon el pagament
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant
  • Certificat d’empadronament
  • Informe de vida laboral
  • Declaració de la renda IRPF 2020 per acreditar els ingressos econòmics. En cas que la persona jove hagi començat a treballar el 2022, haurà d’aportar totes les nòmines i/o contracte de treball i/o certificat empresa. També haurà d’acreditar que treballa o treballarà sis mesos des de la presentació de la sol·licitud

..................................................................................................

Foto de Ketut Subiyanto: https://www.pexels.com